Warsztaty

warsztaty

34. Akademia dobrych manier – jak uczyć dzieci dobrych manier?

35. Wybrane elementy metod pracy dostosowane do dziecka leżącego.

36. Praca z dzieckiem upośledzonym w przedszkolu i szkole podstawowej.

37. Metody pracy z dzieckiem z autyzmem w Przedszkolu i szkole podstawowej.

38. Logofobia – objawy, przyczyny, sposoby terapii.

39. Typowe wady i zaburzenia mowy wieku przedszkolnego.

40. ,,Witaj młodszy czwartoklasisto!” – ,,Za progiem edukacji wczesnoszkolnej”.

41. Logopedyczne ABC dla nauczycieli przedszkoli.

42. Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego do planowania pracy szkoły.

43. Integracja sensoryczna jako aktywna forma pracy z dziećmi i z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

44. Trening interpersonalny.

45. Trening zachowań asertywnych.

46. ABC pracy w placówce wsparcia dziennego (świetlicy profilaktycznej, środowiskowej i socjoterapeutycznej).

47. „Być wychowawcą” warsztat umiejętności wychowawczych.

48. Zaburzenia emocjonalne u dzieci.

49. Bajka i metafora w pracy wychowawczej i terapeutycznej dzieci i młodzieży.

50. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

51. Gry i zabawy psychologiczne w pracy wychowawcy klasowego.

52. Animator samorządu uczniowskiego.

53. Warsztat pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.

54. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i w szkole.

55. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole.

56. Dysleksja – jak rozpoznawać, wspierać i oceniać ucznia.

57. Rewalidacja ruchowa i emocjonalna.

58. Rewalidacja sfery poznawczej.

59. Wartości w wychowaniu.

60. Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

61. Metoda projektu dla małych dzieci (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny).

62. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz wybrane metody pracy.

63. Proces przejścia i adaptacji dziecka do szkoły.

64. „Zielony bocian” – program twórczości dla małego dziecka.

65. „Zintegruj i poznaj” – skrzynka pomysłów dla wychowawcy.

66. „Wyjść poza ramy” – trening twórczego myślenia.

67. „Eureka” program twórczych odkryć.

68. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim.

69. Kształtowanie motywacji do nauki.

70. Formy i metody współpracy z rodzicami.

71. Metody aktywne w nauczaniu.

72. Projekt jako metoda nauczania.

73. Jak odnaleźć w sobie zagubione fragmenty spokoju – techniki relaksacyjne.

74. Techniki uczenia się.

75. Samobójstwa u młodzieży jak im przeciwdziałać.

76. Dla animatorów liderów młodzieżowych.

77. Relaks w nauczaniu.

78. Agresja w szkole.

79. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem mediacji i negocjacji.

80. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia.

81. Nastolatki – problemy okresu dojrzewania wspieramy młodzież, rodziców i wychowawców.

82. Narkotyki – ABC wiedzy, świadomego działania i profesjonalnego organizowania profilaktyki.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości godzin i rodzaju warsztatów.