Dla rad pedagogicznych

szkolenia dla rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych i zespołów pracowniczych

84. Trening umiejętności komunikacji.
85. Trening umiejętności rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji.
86. Trening twórczości.
87. Trening motywacyjny.
88. Trening umiejętności relaksacji i radzenia sobie ze stresem.
89. Trening interpersonalny.
90. Trening asertywności.
91. Kompetencje kluczowe w szkole.
92. Eksperymentowanie jako metoda nauczania.
93. Indywidualizacja w procesie lekcyjnym.
94. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
95. Grupy zabawowe – nowoczesna oferta dla rodziców i ich małych dzieci.
96. Metoda projektu badawczego w przedszkolu.
97. Program adaptacji i przejścia dziecka z przedszkola do szkoły – nowoczesne rozwiązania w zakresie wspierania rozwoju dziecka.
98. Jak uczyć dziecko odkrywania świata – programy twórczego myślenia, ćwiczenia zdolności poznawczych i twórczych.
99. Programy rozwijające operacje umysłowe myślenia twórczego.
100. Procesy poznawcze – czyli ABC o pamięci, spostrzeganiu, myśleniu i ich stymulowaniu w szkole.
101. Dziecko zdolne w szkole jak rozpoznać, jak wspierać, jak tworzyć programy.
102. Program rozwijania twórczego myślenia w klasach szkół podstawowych.
103. Metoda projektu w szkole, zastosowanie w pracy dydaktycznej i opiekuńczej.
104. Plan wychowawcy klasowego – sposoby projektowania, przykłady.
105. Jak nauczyć dziecko wartości – program wartości w pracy wychowawcy klasowego.
106. Wartości w planie wychowawczym szkoły i klasy.
107. Nauczyciel mediatorem w sprawach uczniów i rodziców.
108. Jak przeprowadzić profesjonalnie mediacje i negocjacje w szkole.
109. Metody rozwiązywania konfliktów w szkole.
110. Współpraca z rodzicami – jak nawiązać konstruktywny kontakt z rodzicem.
111. Jak poprowadzić spotkanie indywidualne z rodzicem, jak pozyskać rodzica do współpracy.
112. Współpraca z rodzicami – jak organizować spotkania dla rodziców, jak wspierać ich w wychowaniu, jak zaangażować do współpracy.
113. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców.
114. Budowanie programów przeciwdziałania agresji w szkole.
115. Procedury i strategie przeciwdziałania agresji.
116. Kierowanie klasą i jej kontrola.
117. Komunikacja interpersonalna – budowanie klimatu w szkole.
118. Rozwijanie umiejętności wychowawczych.
119. Jak komunikować się z uczniem, by motywować go do rozwoju i nauki.
120. Motywacja do nauki – rola szkoły, rola rodziców.
121. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.
122. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podstawy funkcjonowania.
123. Budowanie indywidualnych programów dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
124. Interwencja profilaktyczna w szkole – czyli jak budować spójny system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami, narkotykami.
125. „Dlaczego” – czyli jak zapobiec samobójstwom wśród młodzieży?
126. Ochroń siebie – jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
127. Interwencja kryzysowa w szkole.
128. Techniki relaksacji i wyciszenia dla nauczycieli.
129. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy w szkole.
130. Konstruowanie planów wynikowych.
131. Ocenianie kształtujące.
132. Rozpoznawanie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im związanych z używkami i cyberprzemocą.
133. Komunikacja interpersonalna na linii: nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel, rodzic – dziecko.
134. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
135. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
136. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
137. Rodzice są partnerami szkoły.
138. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
139. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
140. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
141. Ocenianie kształtujące.
142. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
143. Rodzice są partnerami szkoły.
144. Akademia dobrych manier – jak nauczyć dzieci dobrych manier.
145. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów.
146. Rozwijanie umiejętności zrozumienia ucznia i jego potrzeb w oparciu o program „Spójrz inaczej”.
147. Techniki wywierania wpływu na uczniów oraz kształtowania postaw uczniowskich.
148. Kreatywne prowadzenie godzin wychowawczych.
149. Prawidłowe reagowanie nauczyciela w sytuacjach kryzysowych związanych z zaburzeniami u dzieci w wieku przedszkolnym.
150. Jak tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
151. Jak indywidualizować pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym wymagającym wsparcia.
152. Efektywne budowanie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów i rodziców.
153. Autoprezentacja i budowanie autorytetu w oczach uczniów i rodziców.
154. Zagrożenia w sieci – jak nauczyć uczniów ochrony własnego wizerunku w cyberprzestrzeni.
155. Jak zintegrować klasę integracyjną, scenariusze zabaw i rozmów (dla nauczycieli klas integracyjnych).
156. Jak uczyć dzieci zdrowej tolerancji wobec dzieci niepełnosprawnych (dla nauczycieli klas ogólnodostępnych).
157. Jak pomóc dziecku w żałobie, po rozwodzie i euro sierocie.
158. Jak radzić sobie z manipulacją w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
159. Jak budować autorytet nauczyciela, jak dyscyplinować i regulować pracę klas.
160. Postawy uczniowskie – jak je kształtować.
161. Metody i techniki radzenia sobie z agresją – trening zastępowania agresji.
162. Behawioralne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
163. Trening umiejętności społecznych i kontroli złości: podstawowe umiejętności wychowawcze, w tym aktywne słuchanie i komunikat Ja.
164. Jak powinien wyglądać warsztat pracy wychowawcy klasy?
165. Radzenie sobie z agresją dzieci i młodzieży.
166. Jak pracować z dziećmi z niedostosowaniem społecznym, RAD, ADHD, schizofrenią, z niezdiagnozowanymi chorobami psychicznymi, z rodzin rozbitych.
167. Metody pracy z grupą klasową z wypracowaniem narzędzi: ankiet, kwestionariuszy, wywiadów/rozmów z uczniami, zbiorów zasad, przykładowych kontraktów.
168. Efektywne spotkania z rodzicami.
169. Jak pomóc rodzicom podnosić kompetencje wychowawcze.
170. Budowanie współpracy z rodzicem trudnym, roszczeniowym (jak zachęcić rodzica do działalności na rzecz szkoły).
171. Techniki wywierania wpływu na rodziców, aby zachęcać ich do współpracy ze szkołą na rzecz dobra dziecka.
172. Prowadzenie zebrań z rodzicami w oparciu o metody aktywizujące.
173. Jak wspomóc rodziców w mobilizowaniu dzieci do nauki.
174. Jak nauczyć rodziców radzenia sobie z porażkami i sukcesami dzieci.
175. Zaburzenia wieku wczesnodziecięcego.
176. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się.
177. Jak tworzyć scenariusze innowacji dydaktycznych np.: gier i zabaw dla dzieci.
178. Jak pracować z dziećmi metodą projektu.
179. Neurodydaktyka i jej wykorzystanie w procesie nauczania.
180. Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia.
181. Jak skutecznie motywować uczniów.
182. Sto pomysłów na dobrą wywiadówkę (dla nauczycieli).
183. Jak czytać szybko i efektywnie (nauczyciele, uczniowie).
184. Ćwiczenia edukacyjne w przedszkolu podstawą do czytania ze zrozumieniem w szkole (nauczyciele przedszkola).
185. ,,Czym skorupka… „- ćwiczenia rozwijające czytanie ze zrozumieniem.
186. Myślenie wizualne źródłem szybkiego notowania.
187. Mądry rodzic – dobry start.
188. Polubić matematykę – rozwijanie myślenia matematycznego dzieci w klasach I – IV.
189. Wykorzystanie klocków lego do rozwijania myślenia matematycznego w klasach I – IV.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Koszt: od 1 do 4 h – 1200 zł

każda kolejna godzina 200 zł